مراحل ثبت شرکت

ما در این مقاله مراحل ثبت شرکت را به صورت ساده برای شما تشریخ خواهیم کرد تا به راحتی بتوانید شرکت خود را در کوتاهترین زمان انتخاب و به ثبت برسانید.

نوع شرکت

ما در ایران انواع مختلفی شرکت داریم که هر کدام از آنها مناسب گروهی از مشاغل می باشد.پر کاربردترین و بیشترین تقاضا ها برای ثبت شرکت برای ثبت دو گونه مسئولیت محدود و سهامی خاص می باشد البته سایر شرکتها نیز مورد استفاده می باشند(مثلا برای صرافی ها شرکتها به صورت تضامنی به ثبت میرسند)اما همانطور که گفته شد بیشترین درخواست برای ثبت شرکتهای مسئولیت محدود و سهامی خاص است که در لینک زیر به تشریح هر کدام از این شرکتها پرداخته شده است.

شرکاء و سهامداران

شرکاء و مدیران و سهامداران را انتخاب کنید

مدیران(مانند مدیرعامل/رئیس هیئت مدیره / عضو هیئت مدیره)هر کدام دارای مسئولیتی هستند که در اساسنامه شرکت مشخص شده است

صاحبین امضا شرکت نیز از میان مدیران تعیین میشوند و شخصی که صاحب امضای شرکت است حق امضای قراردادها و یا اوراق اداری شرکت را دارد

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت عبارت است از آورده افراد که به واسطه آن هر یک سهامدار شرکت هستند .این سرمایه در شرکتهای سهامی خاص حداقل 1/000/000ریال و به صورت سهام می باشد و در شرکتهای مسئولیت محدود به صورت سهم الشرکه و بدون محدودیت است.

موضوع فعالیت شرکت

بخش بعدی در ثبت شرکت موضوع فعالیت شرکت است که بیانگر حوزه فعالیت شرکت می باشد.بهتر است موضوع فعالیت به صورت جزئی و موردی ذکر نشود تا در صورت افزایش فعالیتهای شرکت نیاز به تغییرات موضوع فعالیت نشویم.

موضوع فعالیت شرکت در سامانه ثبت شرکتها تعریف شده و میتوانید از موارد عنوان شده موردفعالیت خود را انتخاب کنید.

نکته:برخی از موضوعات فعالیت در ثبت شرکتها قبل از ثبت شرکت نیاز به مجوز دارند مانند شرکتهای گردشگری که قبل از ثبت باید از اداره گردشکری و میراث فرهنگی مجوز دریافت نمایند.در لینک زیر آن دسته از موضوع فعالیتهایی که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند شرح داده شده است:

انتخاب نام شرکت

نام شرکت یا همان نام تجاری به نامی گفته میشود که شرکت را از سایر شرکتها متمایز میکند.در سامانه ثبت شرکتها امکان انتخاب 5 نام به ترتیب الویت وجود دارد که مورد بررسی کارشناسان اداره ثبت شرکتها قرار میگیرد و یکی از آنها به عنوان نام شرکت تعیین میگردد.در لینک زیر شرایط نام انتخابی برای شرکت مورد بررسی قرارگرفته است:

جمع آوری و ارسال مدارک

پس از ارسال درخواست ثبت شرکت به سامانه ثبت شرکتها بایستی مدارک مورد نیاز را برای اداره ثبت شرکتها در پاکت مخصوص اداره ثبت پست کنیم.این مدارک شامل :

سهامی خاصدو نسخه اظهارنامه
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه صورت جلسه
مسئولیت محدوددو نسخه شرکتنامه
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه صورت جلسه
تمامی صفحات اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه باید به امضای مدیران شرکت برسد

دریافت آگهی تاسیس

پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و بررسی و تایید کارشناس اداره آگهی تاسیس برای شرکت شما صادر می شود که در واقع سند ثبتی شرکت شماست که پس از مراجعه به اداره ثبت شرکتها اگهی تاسیس و یک نسخه از مدارک شرکت که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها می باشد به شما تحویل میگردد.

اقدامات پس از ثبت

پس از دریافت اگهی تاسیس در واقع شرکت شما به ثبت رسیده است و در اداره ثبت شرکتها دارای شماره ثبت و شناسه ملی می باشد.پس از ثبت شرکت باید اقداماتی جهت شروع فعالیت رسمی شرکت انجام شود که در مقالات زیر شرح داده شده است:

02122223640